Exposiziun publica dal project da vias

H27 Via d'Engiadina


Exposiziun publica dal project da vias

H27 Via d'Engiadina

Access da Zuoz km 22,05 - km 22,65

Project d'exposiziun nr. 27.5194 dal december 2023

1. Lieu e durada da l'exposiziun
Las actas dal project èn exponidas dals 15-01-2024 fin ils 13-02-2024 en l'administraziun communala, vischnanca da Zuoz, Plaz 6, 7524 Zuoz (art. 20 da la lescha chantunala davart las vias, LVias; DG 807.100). Durant il temp d'exposiziun pon ils documents er vegnir consultads e chargiads giu sut www.tiefbauamt.gr.ch > Rumantsch > Actualitads. La nova axa da la via (mellen) e las lingias da construcziun (blau) èn stajadas respectivamain marcadas en la cuntrada.

2. Dumondas per permissiuns spezialas
Las suandantas dumondas èn parts dal project d'exposiziun:
–    dumonda da permissiun per inducir aua persa betg smerdada en in'aua da surfatscha tenor l'art. 7 al. 2 da la Lescha federala davart la protecziun da las auas
–    dumonda da permissiun per rempars e per correcziuns d'auas currentas en territoris surbajegiads tenor l'art. 37 al. 3 da la Lescha federala davart la protecziun da las auas
–    dumonda da permissiun per cuvrir u per metter en bischens auas currentas tenor l'art. 38 al. 2 da la Lescha federala davart la protecziun da las auas
–    dumonda da permissiun per allontanar la vegetaziun da las rivas tenor l'art. 22 al. 2 da la Lescha federala davart la protecziun da la natira e da la patria
–    dumonda da permissiun tenor la legislaziun da pestga per far intervenziuns tecnicas en las auas tenor l'art. 8 al. 1 da la Lescha federala davart la pestga
–    dumonda da permissiun per la correcziun dals curs d'aua tenor l'art. 22 al. 1 da la Lescha chantunala davart la correcziun dals curs d'aua

3. Restricziun dal dretg da disponer
A partir dal di che l'exposiziun è vegnida publitgada uffizialmain dovran ils projects da construcziun entaifer il territori ch'è cumpiglià dal project ina permissiun dal Departament d'infrastructura, energia e mobilitad dal Grischun. Questa permissiun vegn concedida, sch'il project da construcziun n'ha naginas consequenzas engrevgiantas per acquistar il terren u per realisar il project.

4. Protestas

4.1  Legitimaziun
Tgi ch'è pertutgà dal project d'exposiziun e po far valair in interess degn da protecziun per abolir u per midar quel, ha il dretg da far protesta. Il dretg da far protesta han plinavant las vischnancas pertutgadas e tgi ch'è autorisà tras il dretg federal da far quai.

4.2  Objecziuns
Vegnir fatgas valair pon:

a) objecziuns cunter il project d'exposiziun e cunter las dumondas per ulteriuras permissiuns ch'èn colliadas cun quel sco er cunter in'expropriaziun previsa e cunter sia dimensiun;
b) dumondas d'indemnisaziun, en spezial pretensiuns per ils dretgs che vegnan fatgs valair ed autras pretensiuns che resultan dal dretg chantunal d'expropriaziun. Questas dumondas vegnan rectifitgadas suenter l'approvaziun dal project en la procedura per l'acquist da terren.

4.3  Termin ed adressat
Protestas ston vegnir inoltradas entaifer il temp d'exposiziun cun ina curta motivaziun al Departament d'infrastructura, energia e mobilitad dal Grischun, Ringstrasse 10, 7001 Cuira.

Sche pretensiuns d'indemnisaziun vegnan fatgas valair posteriuramain, ston vegnir observadas las consequenzas da la negligientscha tenor l'art. 17 da l'Ordinaziun chantunala d'expropriaziun (OExp; DG 803.110).Departament d'infrastructura, energia e mobilitad dal Grischun

La scheffa:

Dr. Carmelia Maissen, cussegliera guvernativa

Cuira, ils 11 da schaner 2024

 

A+
A-