arcumander quista paginaemailFacebookTwitter

Infurmaziun als abitants da Zuoz

Subvenziun cun ün import da frs. 150.00 per carta da skis 18/19 per iffaunts da scoula

In occasiun da si’ultima tschanteda ho il cussagl cumünel, per promouver il sport da skis alpin, decis da subvenziuner la cumpra d‘üna carta eir per la stagiun 2018/2019 cun ün import da frs. 150.00.

L’import vain pajo a tuot ils iffaunts da scoula da la vschinauncha da Zuoz ill’eted da 6 fin l’accumplimaint dal 16evel an ed oblio dad ir a scoula, e po gnir retrat in preschantand l‘abunamaint a partir da dalum tar la chascha cumünela.

Zuoz, 1. november 2018
IL CUSSAGL CUMÜNEL DA ZUOZ

inavous