Virus Corona – Infurmaziuns generelas

Infurmaziuns sur da la crisa


A partir da gövgia, ils 17 favrer sun las seguaintas imsüras da protecziun annulledas in l'intera Svizra:

  • L’oblig da purter mascrinas in butias ed in restorants, scu eir in instituziuns publicas, in affers ed ad occurrenzas
  • L’oblig da purter mascrinas tar las plazzas da lavur
  • Las restricziuns d’access cun certificat (regla da 3G, 2G e 2G+) per instituziuns ed affers scu kinos, teaters ed i'ls sectuors interns da restorants e per occurrenzas
  • L’oblig da dumander ün permiss per occurrenzas grandas
  • Las restricziuns tar inscunters privats

Oblig da purter üna mascrina
A vela ün oblig da purter mascrina i'l traffic public ed in instituziuns da sandet scu ospidels, chesas d’attempos e da chüra ed in instituziuns da reabilitaziun e da chüra da lunga düreda.

Exceptuo da l'obligaziun da purter üna mascrina sun iffants fin 12 ans scu eir las abitantas ed ils abitants da chesas da persunas attempedas chi sun vaccinedas cumplettamaing. Exceptuo sun eir persunas chi paun cumpruver ch'ellas nu paun purter üna mascrina our da motivs medicinics; per cumpruver ils motivs medicinics drouva que ün attest d'üna persuna spezialiseda chi ho il dret da praticher sia professiun in egna respunsabilited professiunela tenor la ledscha davart las professiuns medicinelas u tenor la ledscha davart las professiuns psicologicas. 

Inavaunt vela:

Centers per tester in Engiadin'Ota
Polyclinic, Heilbad St. Moritz
Spital Oberengadin

Infurmaziuns actuelas dal chantun grischun:
Rumauntsch: Infurmaziuns davart il coronavirus
Taliaun: Informazioni sul coronavirus

Infurmaziuns actuelas - "BAG"
Bundesamt für Gesundheit BAG (be in DE/FR/IT/EN)

A+
A-