Infurmaziuns per l'an da scoula

Las infurmaziuns las pü importantas chattan Els sün noss fögls d’infurmaziuns:

 

Fögls d’infurmaziuns rumauntsch

Fögls d’infurmaziun tudas-ch

Fögls d’infurmaziun portugais

Fögls d’infurmaziun inglais

Absenzas e dis da joker

Absenzas e dis da joker

La scoula es obligatorica - ils iffaunts l’haun da visiter regulermaing.
A vain giavüscho, cha iffaunts chi sun annunzchos per la scoulina, la visiteschan regulermaing.

 

Dis da joker

  • Ils dis da joker dessan be gnir piglios our da motivs radschunaivels. Ils genituors sun respunsabels cha’ls dis da joker vegnan druvos in möd economic, uschè ch’els sun a disposiziun, in cas da bsögn.
  • Mincha scolar:a po piglier 6 mez dis (3 dis) da joker düraunt ün an scolastic.
  • Ad es da fer la dumanda via Klapp a las persuna d’instrucziun almain ün’eivna ouravaunt.
  • La materia da l’instrucziun scu eir las clausuras manchantedas haun da gnir repigliedas.
  • Lecziuns singulas manchantedas:

Zieva trais lecziuns singulas manchantedas stricha la scoula ün mez di da joker.

 

Dumandas da congedi

Per dumandas da congedi da l’instrucziun, chi düran dapü cu duos dis es da fer üna dumanda in scrit, a la mnedra da scoula, almain 4 eivnas ouravaunt.

 

Absenzas da malatia:

Tar absenzas da malatia chi düran pü lönch cu quatter dis, es da consegner ün attestat dal meidi.

 

Download reglamaint d’absenzas RU

Download reglamaint d’absenzas DE

Download reglamaint d’absenzas PT

Progets

Muossavia

Per nossa scoula es que da grand’importanza, cha minch’iffaunt as sainta bain ed as po svilupper uschè bain scu pussibel.

Per quist motiv lavurains nus cul program “muossavia” (Denk-Wege).

Quel es gnieu elavuro per promouver il svilup da cumpetenzas socielas per iffaunts da la scoula primara. Il böt es da diminuir cumportamaint negativ scu agressiuns, violenza u mobbing e da rinfurzer la fiduzcha in se stess e pussibiliter ün svilup saun.

Già in scoulina cumainzan ils iffaunts cun sequenzas da “muossavia” e cuntinueschan alura in scoula primara.

Per cha’l program possa gnir realiso uschè efficiaintamaing scu pussibel, absolvescha la magistraglia regulermaing scolaziuns e vain accumpagneda d’üna scienzieda d’educaziun.

Dapü infurmaziuns sur da “muossavia”, chattan Els suot il link seguaint:

 

Denk-Wege, Gewaltprävention an Schulen

 

Pin e madrütscha

Mincha scolara e mincha scolar chi vain in prüma classa, survain ün pin u üna madrütscha da la 4. classa, chi l’accumpagna tres sieus prüms trais ans da scoula.

Que cumainza cun üna visita in scoulina, inua cha’l pin futur e la madrütscha futura preparan qualchosa per sieu figlioul u sia figlioula.

Al prüm di da scoula surdaun ils pins e las madrütschas alura a minchün:a üna flur sulagl e bivgnaintan uschè la nouva prüma classa.

Düraunt l’an seguan evenimaints cumünaivels scu per exaimpel San Niclo, not d’istorgias, di da schlitta e.u.i.

 

Generaziuns in classa

Daspö l’an scolastic 2018/2019 viva ün barat traunter generaziuns in nossas staunzas da scoula. Tres il proget da la ProSenectute, pussibilitains nus a las scolaras ed als scolars da nossa scoula ed a glieud pensiuneda, da’s chatter e da’s svilupper inavaunt in cumünaunza. Las visitas dals nons e nonas da classa vegnan preparedas e planisedas ouravaunt insembel cullas persunas d’instrucziun. Noss nons e nossas nonas da classa paun tres quist proget dvanter per exaimpel raquinteders e raquintedras d’istorgias e d’experienzas, instructuors ed instructuras da materia da scoula ed eir esser ün sustegn per singuls iffaunts, per la classa e per la persuna d’instrucziun.

 

Promoziun tampriva / Frühförderung

A favur da l’egualited da schanzas ho il cumün da Zuoz elavuro ün concept per promouver già ils pü pitschens culla promoziun tampriva.

Da die Weichen für eine gesunde und chancengleiche Zukunft in der frühen Kindheit gestellt werden, setzt sich die Gemeinde Zuoz dafür ein, dass in der Gemeinde qualitative, sichtbare und vernetzte Angebote für alle Kinder ab Geburt bis zum Eintritt in den obligatorischen Kindergarten bestehen. Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, früh auf vielfältige Weise gefördert zu werden und so gute Startchancen für ihre Entwicklung, Bildung und Integration in die Gesellschaft zu erhalten.

Dapü infurmaziuns davart la promoziun tampriva seguan a temp ütil.

 

Promoziun da talent e d’interess

Per las scolaras ed ils scolars da la scoula primara sto a disposiziun üna collecziun vasta da materiel our da differents champs tematics. Quel materiel pedagogic pussibilitescha da perscruter, experimenter e scuvrir cuntgnieus individuelmaing e da promouver uschè ils duns ed ils interess da minch’iffaunt.

Sport

Saja que da sted u d’inviern, la scoula da Zuoz es adüna activa.

Illa galleria chattan Els impreschiuns sportivas dals ultims ans.

A+
A-