Carta dal di VFF

 

Che es üna carta dal di «vschinauncha»?

La carta dal di «vschinauncha» es ün abunamaint generel speciel da las Viafiers Federelas (VFF). La carta dal di vela ün di e permetta a'l possessur da viager il di da la data squitscheda culs trens da las Viafiers Federelas e las societeds da partenari (per exaimpel trafic public in cited: bus e tram infra la Svizra). A's tratta dad ün «abunamaint generel per ün di».

Quaunt cuosta üna carta?

Üna carta dal di «vschinauncha» culla VFF cuosta frs. 45.– e stu gnir pajeda directamaing ed a contant tal fnestrigl (spediziun guarder suot). La vschinauncha da Zuoz offrischa als indigens ed esters üna carta dal di. Las cartas sun datedas ouravaunt e daun al possessur la pussibilited da fer viedis illa 2. classa dapertuot inua chi velan ils abunamaints generels.

Las cartas vegnan be tramissas per posta cunter pajamaint antecipo (infra 3 dis a contant in üna busta u cunter pajamaint sün nos conto [la quittaunza ans stu gnir tramissa] / la vschinauncha nu fo üngüns quints). Per la spediziun per posta (spediziun arcumandeda) mettains in quint üna taxa da frs. 5.-. La spediziun da munaida bluotta succeda sün egna respusabilited. La vschinauncha da Zuoz nu surpiglia üngüna respunsabilited per spediziuns tramissas memma tard.

Nossa IBAN: CH98 0900 0000 7000 2972 8
Pajamaint per: Vschinauncha da Zuoz, 7524 Zuoz
E-Mail per trametter la quittaunza: info@zuoz.ch

Lö da cumpra

Las cartas dal di paun gnir retrattas u reservedas online sün quista pagina d'internet, per telefon u directamaing al fnestrigl da l'administraziun cumünela. Ün barat u üna restituziun da cartas già pajedas nun es pussibel. Per cartas reservedas, ma na retrattas es da pajer il predsch cumplet. 

Puster cartas dal di online

A+
A-