Structuras da di

Maisa da mezdi

La maisa da mezdi cun chüra, accumpagnamaint e survagliaunza es üna spüerta per iffaunts da la scoulina fin 6evla classa.

 

Dis: lündeschdi, mardi, marculdi, gövgia e venderdi, adüna da las 12.00 h fin a las 13.30 h.

Cuosts: 10 fr. per gianter.

Structuras da di e lecziuns da lezchas

La structura da di pussibilitescha als genituors resp. a la(s) persuna(s) legitimeda(s) d’annunzcher a lur iffaunt(s) per uniteds da survagliaunza, sper ils temps d’instrucziun in scoulina e scoula.

I’l ram da las structuras da di do que eir la spüerta da lecziuns da lezchas per iffaunts da scoula.

Las uniteds vegnan spüertas per regla, sch’almain 8 iffaunts sun annunzchos per united. Otramaing decida il cussagl cumünel, scha la survagliaunza po gnir spüerta.

 

Dis: lündeschdi, mardi, marculdi, gövgia e venderdi, adüna da las 11.15 h fin a las 12.00 h. Impü mardi e gövgia da las 13.30 h fin a las 18.30 h.

Cuosts: 4 fr. per united

 

A vain aspetto cha iffaunts, chi sun annunzchos per la maisa da mezdi/ structura da di/ lecziun da lezchas, visiteschan quella regulermaing. Las uniteds vegnan missas in quint eir in cas d’absenzas.

 

Formulers d'annunzcha

 

A+
A-